Ağır ve Tehlikeli İşler Tebliğinin Kaldırılması Hakkında Tebliğ

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ
EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 – 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 30/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 

 

whatsapp